Apr 19, 2021 13:50 Asia/Tehran

Nuri astanadə-6

Rəməzoni mıborəkə manq çı imon iyən salehə əməli sayədə insoni ıştəni de əxloği fəziləton dərosteye.çoko ki,inson çı təbyət iyən təbyətiku bəpeku təşkilış pəydu kardə.maddi bədən iyən cism çı insoni təbyəti ibaxşikuye və İlahi ruf iyən con həm çəy təbyətiku bəpe bıə baxşi təşkil doydə.odəmi vucudədə bıə çi,bəy qıləy erj iyən ğeymət baxş kardedə və çəy de coqlə mevcudaton bıə tafuti oşko kardedə,çəy İlahi rufe.həyğətədə,qıləy əzəməte ki,har qıləy inson bəy dast pəydu kardey bəzıne.ım bə insoni rufi dəlili xotoye  ki,insoni bə İlahi ğurbi səmt rosney bəzıne.həlbəttə,insoni vucudədə bıə ım cəhəti həm bə ruşd iyən ozavziye ehtiyociş heste və boçəy perosneyro bəpe bə ğeyri-maddiyə koon soyəx şıey bıbu....

Rəməzoni mıborəkə manqi mənəvi bərnomə iyən adəton,bə insoni rəsey bənav,bəçəy rufi perəsey təsir noydə.de qıləy co iborəti harçənd rujə bo qıləy fərd iyən iştimo ziyodə maddiyə bəhrə və bərəkətonış heste,əmmo Rəməzoni mıborəkə manqi əsliyə hədəfon bə insoni con iyən rufi dınyo təsir bənoe.əmə bəpe çı viro beməkəmon ki,kam hardey iyən bə etıdoli rioyət kardey insoni bə kəmoli səmt hərəkət və seyri həmməysə çokə qıləyni bə hisob omeydə.çoko ki,vey hardey çı insoni bə kəmol rəsey vədə həmməysə dıjdə maneə zıney beydə.İmom Xomeyni(r) bın barədə jıqo hamyedə:”Xıdovənd bın Rəməzoni mıborəkə manqi qıləy sufrəş oj kardə,dılış heste ki,ıştə mehmonon bın sufrədə bınıştovnon və boəvon hozzı kardə və sufrədəş noə çiyonku bıhardovno.Xıdovənde Təbarəkə-Təala sufrə xorək,həmonə Kərimə-Ğırone”.peşo İmom Xomeyni(r) ıştə sıxanonədə izofəşon karde:bə zehni rəseydə ki,çıro Ğədrə şəv çı Rəməzoni mıborəkə manqi sıftənə şəvonədə oməni?çun ki,Ğədrə şəv ki,Xıdovənd piyedəşe  bəvədə ıştə neməton ziyod  bıdo,hələ çı manqi sıftədə çəy lozım bıə hozzıətiş bə əməl oməni,bəpe de ım vəşyanəti iyən təşnəti kəşey və bədəni əziyyət doey,şımə çı cismoni iyən təbiiyi bıeyku i mığdor bə diyəro bıbu və bə ruhani bıey iyən firiştə sıfəti nez beydə ta bo İlahi maarifi iyən neməton ğəbul kardeyro qıləy hozzıəti pəyduko”....

Rujə qətey bo ıştə sape ko kardey iyən ıştədə qıləy əvəzo  icod kardero qıləy vəsilə və vositəy ki, de insoni fıtrəti bə barzə kəmoli rəsyero bıə cəhəti mıtobiğ bə əməl omeydə.Rəməzoni mıborəkə manq bo insoni qıləy çokə fırsət bənav vardedə ta əv İslomə dini həyotbaxş kardə təlimon və bə əxloği iyən insoni erjon həmməysə aliyə həddi rəsey cəhətədə hərəkətko.Xıdovəndi bın mıborəkə manqədə nomə bə ziyodə mənəvi təsiron xoto,çı pokə zoti soyb bıə insonon dılon bəsə həmmə zəmononsə vey bə osmoniyə erjon səmt qıləy meylış heste.bəçəy xoto,həmonə camiyə de surəti bə mənəvi ruşd iyən ozavziye səmt hərəkət kardedə və çəy dumo həm Xıdovəndi maddiyə bərəkəton hevuj bəbe....

Rujə İslomi dini ərkon iyən sutunonkuye və Xıdovəndi tərəfiku bo har qıləy ağılmand iyən baliğə mısılmonə merdı-jeni vocib ğərol doey bıə.əmmo,şəri uzrışon bıə və rujə qətey imkonışon bıə kəson,Xıdovənd iyən çəy rəsuli səmtiku icozəşon heste ki,rujə nıqəton.bın miyono bə çandə qılə nuktə dığğət kardey əhəmiyyət kəsb kardedə.məsələn,ikəs ki,bəştə piyəmerdəti xoto rujə qətey zıneydəni y aboəy məşəğğətış heste,rujə bəy vocib ni,əmmo dıminə surətədə bəpe bo har ruji i mudd yəni təğribən (750 qram) qandım ya cəv və bənə əy bıə çiyon bəpe bə qıləy fəğıri bıdo.həmçinin ikəs ki,bəştə piy bıey xoto,rujə nıqəto,ehanə Rəməzoni mıborəkə manqi bəpeştə rujə qətey bızıno,bino bər ehtiyot bəpe çəy rujon ğəzo bə vırə bırosno.

Qıləy jen ki,çəy zandemoni zəmon neze və rujə boəy zərəlış heste,rujə boəy vocib ni və bəpe bo har qıləy  ruji i mudd təam yəni qandım ya cəv və bənə əy bıə çiyon bəpe bə qıləy fəğıri bıdo.və həmçinin əgər rujə qətey boəy qıləy zərəlış bıbu,rujə bəy vocib ni.və bino bər vocibi ehtiyoti bəpe bo har ruji ğəzo i mudd təam bə fəğıri bıdo və har dıqlə surətədə ıştə nıqətə rujon ğəzo bə vırə bırosno.

Çımonsə əlovə qıləy jen ki,bəştə hırdəni şıt doydə və çəy çıt kame,çı hırdəni inə bıbu ya dayə və ya beucrət şıt bıdo,ehanə rujə boçəy bəştə hırdəni şıt doey qıləy zərəlış bıbu,rujə bəy vocib ni və bəpe bo har qıləy ruji i mudd təam yəni qandım və cəv və bənə ımon bıə çiyon bə qıləy fəğıri bıdon.

Tags