May 06, 2021 14:04 Asia/Tehran

Nuri astanadə

Rəməzoni mıborəkə  manq bə insoni rufi qıləy tərovət və şoyvonəti doydə və çı coni inev bəhari fəsle. inson bın manqədə bəsə har qıləy zəmonisə əlovə bəştə pərvərdıqori hevujə rəhməti mıttəsil bıə,dəçıkə.çı rujə fərdi əsər və təsironku qıləyni ıme ki,insoni çı miad iyən ğıyoməti ruji  məsir iyən royədə ğərol doydə.zira rujə qətə inson deştə vəşyanəti iyən təşyanəti çı ğıyoməti ruji təşaynəti iyən vəşyanəti bəştə yod dənoydəmon və bə ğərol omeydə ki,ıştəni bo həmonə ruji hozzıko və bo həmonə rujə boştə tuşə və azuğə cəmko.bə miadi ruji etığod min cumlə çə məsələonkuye ki,çı insoni əğayid,rəftor iyən əxloğədə qıləy təsirəkə rolış heste.joqo ki,hətto bə tohidi etığod jıqo qıləy təsirış ni.bə axırəti ruji iyən miadi etığod islomə dini seminə usul və prinsip bə hisob omeydə.usuli din qıləy çiye ki,ehanə ikəs çəy iqlə prinsipi bənə miadi ğəbul nıko,coqlə əsl və prinsipi həm ğəbul bıənin ni və əslən bə İslomə dini daxil bıəni.....

Peyğombəre-Əkrəm(s) Şəbanə manqi oxonə cımədə mısılmononku ıştəni de rəhməti iyən bərəkəti pur bıə bo Rəməzoni mıborəkə manqi hozzı kardey tələbi bəpeştə hamyeşe:”de pokə niyyət iyən dıli Xıdovəndiku bo rujə iyən Ğıroni tilovəti tovfiğ iyən ovandəti tələbkənən.ikəs ki, Xıdovəndi məğfırətiku məhrum bımando,həyğətədə çəy şəğovət iyən bədbəxtəti komile.çı ğöıyoməti ruji təşnəti iyən vəşyanəti bəştə yod dənən”.bə miad iyən ğıyoməti ruji etığod insoni çəşi vəyku ğəfləti pardə peqəteydə və çəyku bə axırəti əbədiyə ruji dığğət kardey tələb kardedə. rujə insoni de ğıyoməti ruji şərayiti oşno kardedə və qıləy zəminə hozzı kardedə ta əv bə İlahi təğva rioyətko və ıştəni bo axırəti saxtə ruji hozzıko.çoko ki,İmom Rıza(ə) qıləy bəyonədə çı mıborəkə rujə coqlə təsir və funksiyə barədə hamyedə:”millət bo rujə qətey əmr bıən ta çı vəşyanəti iyən təşnəti doji dərəson və deçəy vositə çı axırəti ruji fəğrəti iyən beçorəti bıfamo. Peyğombəre-Əkrəm(s) həm qıləy ğəşənqə hədisədə ın mətləbi jıqo bəyon kardedə:”vəhıştədə qıləy bə mevcude ki,çəy nom Rəyyane.ğıyoməti ruji ki,bərəse votey bəbe ki,rujə qətə kəson komcoye. qıləy zəmon ki,əvon çın bəyku daxil bin,həmonə bə bastey bəbe.əyo de vəhışti peşoməninə çiyon bəçəvon və beşey bəbe və haksə ki,əy peşomo həni hiçvaxti təşi nibəqəte”.....

 

Tags