Sep 16, 2021 13:59 Asia/Tehran

Ozoni lay hıl bıey

Milodi 20-ə əsri 70-ə soronədəiminə kərə alimon dərəsin ki,CFC kloroflorokarbononə ğazi intişor və pevolo bıəey ki,əyo oko doə bıə kimyəvi maddələr biyəçolonədə və şışte maddəon ki,bə ozoni lay və ğati xərob bıey boyis beydə və nəticədə ım təxrib zərərinə ultravənəşəyi şua bə zəmin rəseydə.1985-ə sori Antarktida ozoni lay hıl bıey kəşf be və mışohidə be ki,ım hıl bıey hasor vey dıjd iyən vey nığıl beydə.

Im ziyonon çı dınyo kişvəron yolon bə ın fikış dənoe ki,bo ozoni latə muhafizə kardero ciddiyə hərəkəton bə vırə bırosnon.əve əvon bə Vyana cəm bin və bo ozoni ğati muhafizə kardero qıləy ğərolışon ratifikasiya katdeşone və ğərol be beynəlxalğə həmkoəti bın zəminədə bino bıbu.dı sor yəni 1987-ə sori Montreal protokol   de dınyo 46 qılə kişvəri iştiroki ratifikasiyə be.bə ım protokolon əsos ozoni ğati xərob kardə maddəon məlum və çı ğazi kam pevolo bıey roon elon be.İron İslom Respublikə həm 1988-ə milodi sori bə protokoli umuj qıniye.çın cəhdon dəvomədə 1994-ə sori dekabri 19-ə ruji İMT Umumi Assambleya sentyabri 16-ə ruji de torıxi mınosibəti ki,Montreal protokol  imzo be və   de Dınyo ozon lay muhafizə ruji elon kardeşone ta hasor qıləy fırsət icod bıbu ta dınyo millət bə ın məsələ ciddiyə formədə dığğət nışon bıdon və bo ozoni lay muhafizəro lozım bıə əməlon bə vırə bırosnon……

Ozoni lay 3 millimetre ki,zəmini atmosferədə ğərolış qətə və ozoni molekuli barzə ğəlizətiş heste. harçənd ım laye zəmini kurə atmosferiku qıləy qədə baxşe.əmmo vey muhimmə çi və bəşəri zəmini kurəsə bıə jimoni boyis beydə.ozoni lay ki,milodi 1913-ə sori Şarl Fabri  və Anri Buisson nomo dıqlə fransəvıjə fiziki vositə kəşf kardey be və həyğətədə həmonə lay və ğat zəmini kurə muhafizə kardeye.zira de həşi  95-99,9 fayiz ultravənəşəyi şuon zəmini kurə dimisə jimoni dəvom mumkin beydə.azoni lay  ultravənəşəyi ziyodə enerjiş bıə şuon cəzb kardedə .

 

Tags