Sep 23, 2021 13:45 Asia/Tehran

Kərbəlo əsiron,həyğəti mesaji vardə kəson-16

Zeynəb(s) de Heydəri şucoəti ğıyomış kardə və bə yəzid iyən yəzidiyon sape bənə barzə vanqış bıə avəçəkə hərəkət kardedəbe.yəzid jıqo bızın lol və kor bıəbe və bə Zeynəb(s)  əzəməti heyron bıəbe.Zeynəb(s) dayima de Xıdo-Rəsuli(s) deşmınəti iyən ədovətış bıə çı yəzidi be erjə xanedani elon kardey bədiqə,bə osmoni səmt dimış qəte və voteşe:”Bari İlahi!çəmə həxı bıstən və çəmə intiğomi çı sıtəmkoronku bıstən və ıştə ğəzəbi bə bəçəmə iyən bəçəmə himoyədoron ğatilon carikə”.

Peşo ijən ıştə sıxanış de yəzidi əloğədor binoş karde və votedə:”ğəssəm bıbu bə Xıdo ki,ha yəzid ha!tı ıştə pustı dırniye və ıştə qujdı bırniye və rəyrə bə Xıdo-Rəsuli(s) daxil bəbeyş qıləy holədə ki,çəy zurriyyə və avlodi xunı rukarde və çəy fərzəndi hurməti pardə dırniye və ım qıləy vırəy ki,Xıdo çəvon pərəkondəonış cəm və çəvon pərişonətiyon dəf və çəvon həxon bıstəno.çıro ki, hamyəşe:”vəla təhsəbənnə....və qımon məkənən ki,Xıdo royədə kıştə bıə kəson mardən,əvon bəyjiin və ıştə Xıdovəndi nəzdədə ruzi hardedən”.(Ali-İmran-157-ə şərifə ayə).

Və bətı hejo ım vəs kardedə ki,hukməkə Xıdoye.Məhəmməd(s) ıştı deşmıne və Cəbrəyil çəy himoyədore və rəyrə səltənəti botı dərsotə və tıni bə mısılmınon qərdəni suvar kardə kəsi bəvindeyş ki,sıtəmkoron çı bədə ağıbət və vırəş heste və bəvindeyş ki,şıməku kom qıləyni vey yavə vırə və zəyifə ləşkərış heste.harçənd  rujiqori mınış vodor karde detı sıxan kardedəm,əmmo az ijən tıni həğir zıneydəm və tıni mızəmmət kardey lozım hisob kardedəm və bətı sə-sıxan kardey vocib zıneydəm.əmmo heyf ki,çəmə çəşon de arsi və çəmə sinon de otəşi pure.....

Təəccıbədəm.və vey heyrəti dılədəm çımiku ki,Xıdo dastə əsilzodəon de şəytoni dastə ku bıə və ozod bıə kəson dasti kıştey beydən?

Tags