Sep 25, 2021 13:13 Asia/Tehran

İlahi rəhbəron-193

İmom Hadi(ə) ım mevğıyyət bəmə omuteydə ki,itərəfiku inson bəpe çı ğudrət və hukumətonku nıtarso və co tərəfiku bəmə omuteydə ki,şəytoniyə ğudrəti koğəz çandə ruj bəpeştə de Xıdovəndi irodə və məşiyyəti mur doey bəbe və çəvon ğərəz  nomi co hiççi nibəmande.Kərimə-Ğıron mıxtəlifə ayəonədə bə torıxi diktatoron ibrətamizə koon işorə kardedə və hamyedə:”əvon ki,zılm iyən sıtəm kardeşone,rəyrə bəzıneyn ki,bə kom tale giriftor bəbeyn”.(Şuəra-227) ya co qıləy ayədə hamyedə:”zəminisə bıqardənən və nəzəkən (fik-famkənən) ki,çəmə ğudrət iyən ayəon du hisob kardə iyən təkzib kardə  sıtəmkoron koy oxo çokonə bə oxo rəse”.(Ənam-11)....

Həzrət Əbdul-Əzim Həsəni qıləy yolə alim be ki,zehd iyən təğvaədə barzə məğami soyb be.Əy şəşminə İmomiku(ə) de tosə həştminə İmomi(ə) barzə duston və şəxsiyyətonış dərk kardəbe və ıştəni çı İmom Cəvad(ə) iyən İmom Hadi(ə) məşhurə şoqirdonku bə hisob omeydəbe.yolə səhobəonku qıləyni bıə Əbu Cəmad Razi votedə:bə İmom Hadi(ə) xıdməti şərəfyob bim və ıştə qıləy nızınə məsələm çə həzrətiku dəparseme.ə həzrət cəvob doey bəpeştə çə həzrəti xıdmətiku mırəxxəs bıey və co bıey zəmonədə ə həzrəti hamyeşe:havaxti botı qıləy muşkil məsələ bənav ome,Əbdul-Əzim Həsəni palu bışi və çəyku dəpars və çımı səlomi həm bəy bıroson. çı şiyə məzhəbi məşhurə ədib və şayironku qıləyni bıə Sahib ibn Ubad nıvışteydə:Əbdul-Əzim Həsəni dini koonədə aqah və de dini mevzuon və Ğıroni hukmon komilə surətədə oşno və mısəllət be.həyğət ıme ki,Həzrət Əbdul-Əzim Həsəni imon iyən mərıfəti dərəcəonədə qıləy barzə məğamış bə dast vardə ki,İmom Hadi(ə) çəy həxədə jıqo hamyəşe:”tı çəmə bəsirətin iyən həyğiyə dustonkuş”…..

İ kərə Həzrət Əbdul-Əzim Həsəni boştə etığod iyən usuli mevğıyyətiku peştıpurətiro bə İmom Hadi(ə)  xıdməti şərəfyob be və ıştə bovə kardə çi barədə bəhsış karde və çı qırd imomon(ə) nomi zikr kardey bəpeştə voteşe ki,az bəvon həmmə imonım heste.əve əlovəş karde:etırof kardedəm ki,çəvon dust Xıdo dust və çəvon deşmınon Xıdo deşmıne və bəvon pemandey  bə Xıdo itoət kardey və bəçəvon əmron nıpemandey və bəçəvon ələyh beşey bə Xıdo nıpemendeye.peşo dəvomış doe:

 

 

Tags