Oct 13, 2021 13:16 Asia/Tehran

İlahi rəhbəron-201

İmom Həsən Əskəri(ə)  çı mutəmid əbbosi zəmonədə bə zindon şodey be və ə həzrət dayima çın zolımkorə xəlifə bevəcə rəftori jiydə be və mutəmid hejo xəbə seydəbe ki,ə həzrəti vəzyət çokonyəe və ıştə usuli və prinsipiyal mevğıyyətiku bə dumo pekıriyə? əmmo ,ə həzrət ıştə əğedə piyo ğoym mandəbe və ıştə mığoviməti nışon doydəbe.əmmo çı xəlifə muzduron har dəfə bəy hesobot doə zəmonədə  votedəbin ki,ə həzrət nəyinki.ıştə mevğıyyətiku bə dumo pekıriyəni,bəlkəm rujon rujə qəteydə və bəşəvnəy de nımoj iyən ibodəti koy məşğul beydə.liza nəhoyətədə ım zolımkorə xəlifə bo iştimoyi fiki bə dast dənoeyro çə həzrəti ozodəti fərmonış sadir karde....

Həyğətədə bə İmom Həsən Əskəri(ə)  ilhom baxş kardə çi ım ayə be ki,hamyedə:”ha imon vardə kəson ha!səbr iyən nımojiku komək tələbkənən.həyğətən,Xıdovənd de səbrəkəyon bə icoye”.(Bəğərə-153). Həlbəttə bə İmom Həsən Əskəri(ə)  zidd bıə qırd təzyiğ,təhdid iyən məhdudiyyəton fəğət de zindon iyən həbsxonə orəxeydə nıbe.bəlkəm çə həzrəti de milləti bıə qırd rabitə və əloğəonıştə ciddiyə nəzorəti jiyədə ğərol doydəbe.bə həmonə dəlili xoto,çə həzrəti şiəyon iyən duston de rohətə formə de İmomi(ə) rabitə bastey imkonışon nıbe və noçor bin ki,de mıxtəlif nev taktikaon vositə qıləy ko kardedəbin ki,çı əbbosi məmuron və casuson hisson bə cuş nıvon və əvon de har qıləy mumkin bıə formə bə İmom Həsən Əskəri(ə)  məhzər şərəfyob beydəbin və de çə həzrəti rahnumaonku bəhrə bardey bəştə mıborizəon idomə doydəbin....

Imi həm votey lozıme ki,İmom Həsən Əskəri(ə)  əsr və zəmonədə çı milləti mevğıyyət  bənə coqlə əsr və zəmonon nıbe.ə həzrət milləti bə çandə qılə qrupi təğsım kardedəbe və hamyedəbe:”idastə aqah və siratəl mustəğimədə qəm şoydən bə həxı dastış pəydu kardə və bə islomi maarif iyən bə məbno usul iyən furuği təəhhudon rioyət kardedən.çəvon ıştə vıjniyə royədə co qıləy şəkkı-şubhəşon ni və əvon ğərəz əmə co qıləy pənohqo və dəvitiyə vırə dumo ni.coqlə dastə əvonin ki,həxı çı bəsirəti çəşon soyb bıə kəsonku seydənin və bənə əkəsonin ki,dıyoədə seyr kardedən ki,əvon dıyo de tufon iyən noəmni pur bıə zəmonədə bə iztirob iyən tarsi dıço beydən və noəmni hiss kardedən.fəğət bə zəmon oroməti pəydu kardedən ki,dıyo orom və sakit beydə.seminə dastə ıme ki,şəyton bəvon mısəllət bəbe və bə həsodət iyən bebəsirətəti xoto de həxı royədə hərəkət kardə kəson mıxolifət kardedən və de bə həxı ələyh beşəkəson vəsilə və vositə çı həxı cəbhə mığobilədə mandedən.

İmom Həsən Əskəri(ə)  peşo hamyeşe:”hiç qıləy şək ni ki,çı İmoməti barzə məğamədə ğərol qətə və İlahi vıjniyə kəs,bo ğərol bekardey,fərmon doeyro bo camiyə xətton tərsim kardey iyən kəşeyro veyə ləyoğətış heste.....

 

Tags