Oct 21, 2021 13:52 Asia/Tehran

İlahi dinonədə İslomi Peyğombəri(s) vırə və məğam

İslomi peyğombəri(s) xısləton çı navnə umməton peyğombəron iyən alimon zıvono bəyon bıey çı mısılmonə alimon bo həzrəte Muhəmmədi(s) çı qıləy barzə məğami soyb bıey isbot kardero həmməysə muhimmə dəlilonku bə hisob omeydə.Seyd ibn Tavus Sə`dussuud kitobədə jıqo nıvışteydə:Xıdovənde-Mutəal bə həzrəte Odəmi(ə) xitobış karde:”ha Odəm ha! Bəştə zurruyyə diyəkə.həzrəte Odəmi(ə) ıştə zurriyyəon miyono  idastəş vinde ki,çəvon nuron kayinati həmmə vırəş dəqətəbe və əvon xısusi surətədə vavriski doydən.həzrəte Odəmi(ə) dəparseşe:Xıdolim ha! ımon kiyonin? Xıdovəndi hamyeşe:ımon ıştı nəsliku bıə peyğombəronin.həzrəte Odəmi(ə) voteşe:Xıdolim ha! Çıro çı ənbiya və peyğombəron silsiləku bıə şəxson oxonə qıləyni nur bəsə həmmə qıləynisə vey vavriski doydə,dəvəşedə və nuroniye?Xıdovəndi hamyeşe:ım çəy bəsə coqlə ənbiya və ovliyəsə bəpe bıey xotoye.dəparseşe:ım peyğombər kiye və çəy nom çiçe? Xıdovəndi hamyeşe:ım Muhəmməde,oxonə peyğombər, etımod kardəninə şəxs,nəcib,sırron məhrəm,vıjniyə bıə kəs,pok və xolisə inson,həbib,dust,çımı dərqoyədə məxloğati miyono həmməysə aziz və mahbub,nez iyən məşhurə şəxse.əv elm,helm,imon,yəğın,sədoğət,çokə ko soybəti,pokdovnəti,təvozukorəti,təğva iyən itoətədə bəsə çəvonsə həmməysə barz və bəpeye. boəy çı ərşi həml kardə kəsonku və osmonon iyən zəminədə bıə məxloğatiku əhdım sıə ki,bəy imon biyon və bəçəy nıbuvvəti iğrorkon.ha Odəm ha!bəy imon biyə ki,çımı nəzədədə ıştı qıləy məğam,fəzl,nur iyən vuğarı bıbu.həzrəte Odəmi(ə) voteşe:bə Xıdo iyən bəçəy peyğombəri imon vardeme.Xıdovəndi hamyeşe:mı həm ıştı fəzl iyən kəromətım ziyod karde.ha Odəm ha! Tı çımı peyğombəronku iminə kəsiş və ıştı fərzənd Muhəmməd(s) oxonə peyğombər......

Tags