Oct 24, 2021 14:09 Asia/Tehran

İslomi peyğombəri(s) ro şıə İmom Sadığ(ə)

Rəbiyul-Əvvələ manqi havdaminə ruj İslomi peyğombəri(s) iyən çə həzrəti nəvonku qıləyni bıə İmom Sadıği(ə) milod iyən vilodəti ruje.İslomi peyğombəri(s) nom İmom Sadıği(ə) palu kəşeyədə ə həzrət de ehtıromi əy yod kardedəbe.joqo ki,iruj çə həzrəti iqlə səhobə ərzış karde ki,ıştə tojə bə dınyo omə fərzəndi nomım Muhəmməd noəme.bın zəmon İmom Sadığ(ə) çı İslomi peyğombəri(s) nomış se kərə kəşe və hamyeşe: Muhəmməd,Muhəmmıd,Muhəmməd.çımı con,çımı fərzənd.çımı pı və qırd zəmini əhl bə Xıdo-Rəsuli(s) fədo bıbu.İmom Sadığ(ə)bə həmonə əshobi hamyeşe:”bəy dıjmon mədə,əy məjən.bəy bevəci məroson.bızın zəmini dimisə har qıləy kədə Muhəmmədi nom mevcud bıbu,həmonə kədə həmişə mıborək bəbe.

Hicri-Ğəməri 83-ə sori Rəbiyul-Əvvələ manqi havdaminə ruj şiəyon şəşminə rəhbər İmom Sadığ(ə) bə dınyo çəşış oj karde.çə həzrəti buzurquvarə pı İmom Məhəmməd Bağır(ə) çəy nomış cəfər noşe.Cəfəri çandə qılə mənoş heste ki,min cumlə vəhıştədə qıləy nəhr və ru nome.İmom Məhəmməd Bağır(ə) bəştə fərzəndi Cəfəri nomış noe.boçi ki,çəy bərəkətinə vucud çı vəhışti ruonku qıləy zulolə ove və jimon baxş kardedə.İmom Sadıği(ə) bənə Sabir,Kamil,Fazil iyən Tahiri ləğəbonış heste.əmmo çə həzrəti həmməysə məruf iyən məşhurə ləğəb Sadiğe və çə həzrəti kunyə Əbu Əbdullahe...

Tags