Nov 22, 2021 13:29 Asia/Tehran

Haftə nəzə

İslomi İnğılobi Yolə Rəhbər həzrət ayətullah Xameneyi dəvardə çoşanbə ruji de barzə elita və cıvonə istedodon vindemonədə bo problemon elmi həlli roy pəydu kardero bəsə elita iyən elmi camiyə piyo təmərkuzi loziməti təkid kardedə.

Ə həzrət de çandə sor çımi bənav çı İroni ayəndə və vəomə həxədə ıştə sıxanonədə bə elmi ərsəonədə navjənəti zərurəti həxədə hamyəşone:bəpe jıqo hərəkətkəmon ki,vəomə soronədə İron dınyo səviyyədə elmi mənbə bıbu və hakəs bo bə nuyə elmi nolioyyəton dast pəydu kardero noçorən bəpe farsi zıvoni omuto.çoko ki,torıxi zəmononədə İronıjon dınyo elmi ğulləonədə ğərolışon qətə və çı İronıjə alimon kitobon ğərb və şərği ali məktəbonədə tədris bıə və çı elmi istinod kardə vırə bıə.

İnğılobi Yolə Rəhbər bəyod dənoydə ki,İroni millət qıləy potensiyalə elitan və bə həmonə dəlili xoto hejo çı diyəroə zəmoniku namə canq təhğırəkə istemarçiyon hədəfədə ğərolış qətə ta çəvon istedod iyən ğudrəton çı viro bekardey bıbu və hətto əvışon inkor kardə və duyədə əmə kardey nibəzınemonışon ğəbul kardə....

İroni deşmınon de ixtisodi sanksiyəon və İronıjə alimon terror kardeyku oko doey səy kardedən bə çın kişvəri elmi noiliyyəton mane bıbon.əvon həmçinin de  İroni rəketi və dronon ğudrəti zəminədə təhdid nışon doey,cəhd kardedən ta  bəştə qımoni əsos İroni bə navkonə bə dumo mandə və çəvonku bəşıkrə mandə zəmoni oqordınon.əmmo İroni millət həmmə ərsəonədə nışonışon doə ki,ıştə həxonku bə dumo nipebəkıre.

 

Tags