Nov 27, 2021 13:31 Asia/Tehran

Ayətullah Muhsin Muştəhid Şəbustəri

Dəvardə haftə İron İslom Respublikə Nizomi Məsləhəti Təyinkardə Təşkiloti  uzv Ayətullah Muhsin Muştəhid Şəbustəri rehlət informasiyə vositəonədə pevolo be.Əv İslomi inğılobi navəjən və Mıborizə Ruhoniyyəti Camiyə təsisəkə be və ıştəku ziyodə elmi iyən iştimoyi əsəronış baği haştəşe.

Kulliyə formədə mıxtəlifə əsronədə dini alimon İslomi oğoəti iyən siyosi təhəvvulatonədə rolonışon bıə.camiyədə ruhoniyyəti huzur vıə iştiroki  de qıləy kırtə nəzə mışohidə kardedəmon ki,əvon camiyə mənəvi rəhbərisə əlovə milləti siyosi rəhbərti iyən hidoyətışon həm İslomi torıxi mıxtəlif zəmonədə bəştə ehdəşon peqətə və ım çı camiyə siyosi koonədə ruhoniyon, dini rəhbəron və dini alimon təsirinə roli nışon doydə.əvon dayima səyışon kardə ta dini fərhənq,erjon iyən İslomi etığodon təbyin iyən tərvickon.

Çın təsirinə ruhoniyyon miyono İslomi inığlobədə bə Ayətullah Muhsin Muştəhid Şəbustəri işorə kardey bəbe.qıləy alim ki,mıosirə zəmonədə çı dini alimon silisləku be ki,ıştə umrış çı dini fik və əndişə ehyo və bəyji kardeyış dəvordınışe və çı İslomi İnığlobi bə formə dəşeyədə qıləy muhimmə səhmış heste.əv bənə Şərği Azərbayconi Cımə imom iyən Vəliiyi Fəğihi nımoyəndə unvoni bıə məsuliyyətonış bəştə ehdə peqətəşbe....

Ayətullah Muhsin Muştəhid Şəbustəri Həşi 1316-ə sori(1037) Şərği Azərbayconi şəhrıstononku qıləyni bıə Şəbustərədə bə dınyo çəşış oj karde.çəy xıyzon rızaxani podşoəti zəmonədə Şərği Azərbayconi alim və fəğihə xıyzononku bə hisob omeydəbe ki,bə pəhləvi sıtəmkorə nizomi ələyh milləti hidoyət və ruşinəti kardeyədə təsirinə rolışon ifo kardə.çəy pı ayətullah Mirza Kazım Şəbustəri hejo de xarici istemor iyən kommunistə fik və ideoloqiyə mıborizə bardedəbe və bə İroni sərzəmini ov iyən zəmini təmomiyyəti muhafizə kardey koy təkid kardedəbe. deçəy hemmət və səyon Şəbustərədə elmiyyə hovzə təisis kardey be və Təbrizədə həm elmiyyə mədrəsəon əsos noey və fundament ekardey be.

Ayətullah Muhsin Muştəhid Şəbustəri ıştə mığəddimə dərsonış ıştə bə dınyo omə şəhrədə hejo omutışe. çəy bəpeştə  əv bə Ğomi ellmiyyə hovzə səmt hərəkətış karde ta hovzəvi elmon sahədə ıştə elmi təhsili dəvom bıdo.əv çı İmom Xomeyni(r) veyçookə şoqirdonku qıləyni be və çı İmomi(r) dərsi sinfon həxədə jıqo votedə:bə ə həzrəti dərsi klason şıə zəmoniku rujbəruj çəy məhəbbət və rabitə çımı palu ziyod beydəbe və çanədə ki,İmom(r) Ğomədə be,çəy xarici dərsədə iştirok kardedəbim.İmom(r) həm bəyon və həmən təhğiğ,şucoət iyən inğlobi tərzı-təfəkkuri nəzəku qıləy mislış nıbə şəəxsiyyət be.qıləy fevğaladə cozibəş hestebe və təhğıği əhl bıə veyə tələbə və fuzəlaon çəy dərsi sinfonədə iştirok kardedəbin....

Ayətullah Muhsin Muştəhid Şəbustəri   de pəhləvi rejimi mıborizədə qıləy dırozə sabiğə və torıxış heste. əv həmçinin bənə coqlə mıborizə ruhoniyyon de şahənşahi zolımkorə hukuməti  və nizomi mıborizədə iminə səfədə be və bın devronədə hevujə fəoliyyətınış hestebe.Ayətullah Muhsin Muştəhid Şəbustəri de şəhid Mutəhhəri,şəhid Mufətteh iyən şəhid Beheşti tehronədə Mıborizə Ruhoniyyon Camiəşon təsis karde.

 

Tags