Jan 12, 2022 12:49 Asia/Tehran
  • Xıyzoni məcəllə-8

Xıyzoni məcəllə-8

Cokəson huzurədə bə iyande ehtırom noey,ğədrdonəti kardey,rəftorədə zırənqəti,bə cokəson sıxanon quş doey və jimonədə ideya icod kardey,çı ziddiyətiku bə diyəro bıə mıştərəkə jimoni usulonku qıləyniye və təhğığoton nışon doydə ki,jenon hejo çı təvəlludi zəmoniku çı merdon jimonədə qıləy yolə rolışon ifo kardedən.jenon məsir iyən roy vıjniyeədə və qıləy çşəxsiyyəti bə formə dəşeyədə  və hətto çı merdon səbarzətiyədə qıləy muhimmə rolışon ifo kardə və çı muhəğğığon nuyə təhğığaton nışon doydə ki,merdon çəvon inə və moə,hovə və çokə jimoni həmro nıbə holədə mıvəffəğ və səbarz nibəbe.

Votey lozıme ki,merdon iyən jenon de mutəğabilə ehtıromi iyandeyədə bəştə nəfsi etımodi ziyod kardedə və ehanə dılon heste həmişə ıştə jimoni şəriki şo və xoşhol oqəton,çı cokəson huzurədə əvoni tarif iyən təmcidkənən.mutoliyəon nəticəon nışon doydə ki,xanımon və merdon bəpe ıştə mıştərəkə jimonədə ıştə nəzədə qətə ğanunon çı koğəzi piyo bınıvışton və dayima jimonədə bo ixtilofon buruz pəydu nıkardero çəvon barədə de iyande bəhs və ıştə nəzəzon təbaulkənən. dığğətkənən ki,ıştə jimoni həmroonədə kom qılə istisnayi və çokə xıslət heste,rujonə hiçnıbu bəçəvon həmonə çokə xıslətonku qıləyni işorəkənən,bəştə zıvon biyənən və çəvonku bəhskənən. muhim ıme ki,həmonə xosyəton şımə ım tarif iyən təmcid kardey ko səbəb bıbu ki,şımə jimoni həmroonədə  qıləy çokə hiss icod bıbu və çəy bəşmə bıə məhəbbət həm ziyod bıbu.şımə jimoni həmroon mısbətə xısləton deşmə tarif iyən bə zıvon vardey tikəy həm ruşd bəkarde,ziyod bəbe......

Və min ayatihi.....və çəy nışonəonku ıme ki,boşımə şımə ıştən cinsiku jimoni həmrronış ofəyə ta şımə çəvon kənoyədə oroməti pəydukon və şımə miyono mehribonətiş ğərol doe.yəğınən bımədə bo fik-fam kardə milləti qıləy nışonəon heste.

Rəvanşınoson iyən psioxoloqon jıqo etığodoşon heste və jıqo hisob kardedən ki,ehanə zıneyon piyedə ki,kom qılə izdivoc mıvəffəğ bıə,çı xıyzoni ğoyməti məhorəti pəydu kardey lozıme.saxt və yavə ruj iyən şərayitonədə odəmon adətən bə ım dıqlə metodi rekasiyə nışon doydən:ya xudxah və eqoist beydən və və fəğət ıştə fiki kardedən və ya ıştəku dəvardedən və tərəf mığobili barədə fik kardeeə.əgər şımə iminə dastəkuyon,hənuz və hələ bo izdivoci qıləy hozzıətiyon pəydu kardəyon ni.

Bə xudxahəti əsos bıə izdivocon çı izdivoci rabitəon bə əxloği iyən eşği əsos təsis kardey əvəzi,bə dınyəvi iyən maddiə niyyət,əngizə və motivasiyə əsos bərpo kardedən.təbiiye ki,jıqo qıləy rabitə və peyvənd  dayimi nibəmande və mıvəğğətiye.qıləy hikoyətədə omə ki,iruj qıləy lus qıləy şaturış vinde ki,nıştə.həmonə lusi piyeşe deəy həmnişin bıbu.əve ome çə həmonə şaturi kəno nışte və ıştə dumış bə şaturi dumi anqılış je.şatur rost bıə zəmonədə həmonə lus çı həvo iyən zəmini miyono bə şıkrə mande.voteşone tı boçi jıqo kardə? Voteşe ki,de yolon vəslət və umuj qıniye demı joqoş karde.ə fərdon ki,de qıləy xanımi bəçəy xıyzoni nol iyən məğami xoto vəslət iyən izdivoc kardedən,çəvon hikoyət həm bənə ım lusi de şaturi vəsləti hikoyəy......

Tags