Jan 15, 2022 13:06 Asia/Tehran

Xıyzoni məcəllə-9

Noğisə xıyzon ə ayləy ki,bə qıləy dəlilon əsos çı qıləy xıyzoni muhim və əsliyə unsuronku qıləyni jenı-merd iyən hırdəni nıbeye.çın xıyzoni nevon dınyo mıxtəlifə noxtəonədə mevcude.çəyku məğsəd inev “minimal xıyzone” ki,bəvədə cıvonə jenı-merd ıştə mıştərəkə jimoni dəvordıneydən və çı fərzəndi bə dınyo vardey dumo nin.coqlə nev qıləy piy bıə jenı-merdiku iborəte ki,çəvon fərzəndon izdivoc iyən vəyə kardey bədiqə xəyzonışon tərk kardə,şıən. ”befərzəndə xıyzon”həm çı Noğisə xıyzoniku bə formə dəşə və bə əməl omə ki,bə jenı-merdi besonəti dəlili xoto çı fərzəndi soy bıeyku məhrumin....

Coqlə formə və şikilədə de iyandeyku co bıə xıyzonon dimbədim omeydəmon.yəni qıləy xıyzon ki,bə zovceyniku qıləyni maqi ya iyandeyku co bıey və ya mıhocirəti dəlili xoto fəğət jen ya merd bəvədə jimon kardedə.”kuto mıddətinə rəğ-rişəynə xıyzon” həm ə ayləy ki,de mıvəğəətə izdivoci bə formə dəşeydə.mıvəğəətə izdivoc inev çı noğisə rəğ-rişəynə xıyzoniku iborəte ki, bo cinsi nomınəzzəməti vəy qəteyro tevsiyə beydə.bın nev izdivocədə qıləy mıəyyənə zəmoni dəvardey bəpeştə jenı-merdi rabitə pessiyedə və bə oxo rəseydə və həni bə rəsmi təloği həm qıləy ehtiyociş ni.....

Qıləy camiyəşınos və sosyoloq bıə doktor Ozod Ərməki jıqo hisob kardedə ki,İronıjə camiyədə inev mədəni bəyji kardey bə əməl omə holədəy və qıləy xıyzon de tədrici bə qıləy komilə aylə təbdil beydə.yəni qıləy xıyzon ki,de pı-mo bə icoye iyən de kamə fərzəndon bə icoye.harçənd bın xıyzonədə fərdəti həm zuhur kardedə,əmmo əsosən qıləy nuyə iştimoyi fəlsəfə ki.bə”jimoni əhəmiyyəti” əsose,ısət bə formə dəşə iyən bə əməl omə holədəy.İronıjə camiyədə “jimon” muhimm bıə.

Əv əlovə kardedə:bəzi vaxt mumkine bıvoton ki,ın təhəvvulot iyən hodisəon çı İroni camiyə modern və mıosir bıeyku nəşə seydə.bəle,modern bıey çı xaos,hərcı-mərcəti iyən suğuti mənoədə ni.mı modernitə mısbətə kəlmə mənoədə ğəbul kardedəm.modernə xıyzon kəlmə mısbətə mənoədə İronıjə sınnət,fərhənqi iyən əxloği mətn və daxilədə bə formə dəşeydə və bə əməl omeydə.

Tags