Jan 19, 2022 12:27 Asia/Tehran

Xıyzoni məcəllə-11

Mıştərəkə jimonədə mıstəğiləti çı həmmə qit və jenı-merdon  piyə çiye.əmmo veyə zəmonədə pı-moon hətto çı izdivoci bədiqə həm ım icozə bə cıvonə zevc iyən jenı-merdon doydənin.

Həyğət ıme ki,xeyli vaxton yolon mıdoxiləon və cıvonə zevcon çəvon həddı-marzon təyin kardeyədə bıə betəcrubəti bə cıvonə xıyzonon ixtilofi boyis beydə.mumkine şımə jimoni həmroon şımə deştə ıştən xıyzoni bıə rəftoron inev çəvonku bə şıkrə bıey tələğğikon və bızınon ya şımə ıştə jimoni həmro pı-moon sehbəton ıştə hırdə xıyzonədə mıdoxiləon bıəzınon.iqlə ya dıqlə tərəfi ıştə xıyzoniku bə şıkrə bıey,muşkil icod kardedə və boyis beydə dıqlə tərəf bə inhirofi səmt bışon və ıştə xıyzoni koon bə səro-səhmon dənoey əvəzi,bo deştə xıyzoni rabitə bərğərol kardero de iyande rəğobət və mısobiğə dəvordıneydən.

Zovceyni istiğlol iyən mıstəğiləti iştimoyi ruşd iyən ozavziye indeksonku qıləyniye.mıstəğilə fərdon ıştə zumandəti iyən zəyfəti çok-çoki zıneydən və zıney bə səhihə ğərol bekardey komək kardedə.həlbəttə mıstəğilti məşvərət nıkardey mənoədə ni.usuli iyən həyğiyə istriğlol bə zəmon real beydə ki,şəxs ıştə hədəfi nəyinki,de cokəson sehbəti vositə,bəlkəm bo bə ın hədəfi rəseyro de cokəson məşvərətiku oko bıdo.jimonədə muvəffəğiyyot iyən mıstəğiləti miyono ziyodə irtibot və rabitə mevcude.mıstəğilə fərdon de jimoni muşkiloton dimbədim omə zəmonədə ziyodə məhorət iyən bəştə etımod kardeyışon heste.çəy dəlili ımi zıney bıey bəzıne ki.mıstəğilə fərdon bo ko bə vırə rosneyro veyə hozzıətişon heste və tayinki,cokəson himoyə və icozə çəşkon. mıstəğiləti bın mənoədəy ki,şımə bə cokəson intizoron iyən təvəğğuon cəvob doey əvəzi,bə nuyə imtovonon ziyodə məhəbbəton heste.

Ehanə şımə həmişə intizoron bıbu cokəson şımə mıstəğiləti bə rəsmiyyət bızınon,ğasbu hiçvaxti mıstəğiləti ləzzəti nıçaşton.şımə qıləy zəmon cokəsonku intizoron bıbu bəşmə hərim iyən çərçivə muhafizə kardey əməlko,bə mıstəğiləti rəseyro lozıme ki,bənə moliyyə,hissi iyən iştimoyi bə şıkrə bıey bıə kali xıyzoniku bə şıkrə bıey bərtərəf kardey bıbu.çən,de cokəson hissi rabitəon bərğərol kardey və izdivoci bənav xotırcəm bıbon ki,qıləy mıstəğilə fərd bıən və ıştə poysə mandey zıneydən.....

Im haftə bərnomə dəvomədə İronıjə xıyzonon xıslətonku sıxan votedəmon.ım sıxanon bə kulliyə nəzəon əsos de bə İslomi dınyo iyən İroni xıyzonon təcrubə dıqlə  həyğəton əsose.İronədə barizə xıyzonon xıslətonku qıləyni,çəy de iştimoyi kulli nizomi rabitə əhəmiyyətədəy.İroni millət xıyzoni bə jimoni əsosəti dəlili xoto.muhim zıneydən və xıyzoni əhəmiyyət bəsə sayir iştimoyi onemononsə  vey və bənə qıləy erjinə unvoni İroni milləti nəzdədə zıney bıə.təğhğığotonədə ki, İroni qırd vıronədə bo iştimoyi təşkiloton əhəmiyyəti mığdori pamuyero əncom doey bıə,xıyzon de coqlə iştimoyi onemonon mığoyisədə ziyodə əhəmiyyət kəsb kardedə.(Ozodo Ərməki-1383).qıləy holədə ki,coqlə iştimoyi onemonon bənə İstirohəti mıəssisə xısusi iyən mevsumi əhəmiyyətış heste.

Ironıjə xıyzon qıləy muhimmə təzahur bıeysə əlovə,dini iyən islomiye.xıyzoni de dini bıə rabitə çı xıyzoni fərdon miyono bıə rabitəon səth və səviyyədə bə formə dəşeydə və çı adət,ritualon və dini mərosimon  icod bıey mənşəy…….

 

Tags