Jan 23, 2022 10:14 Asia/Tehran

Korona və Umumdınyo Səhiyyə Təşkiloti funksiyə

səlom mehribonə əməson. Şımə vaxt bə xəyr bıbu.

Əzizon ımrujnə bərnomə bə koronavirus barədə beynəl xalğ səhiyyə təşkilat həmçınin pul beynəl xalğ fondi funqsiya , ixtisos doəmone, həğiğətədə bəpe bıznəmon ki pandemik noxəştion hissədə ım təşkilaton funqsiya və əmliyat, çoknə hərəkət və rəftor heste?

Şıməni dəvət kardəm de ımrujnə bərnomə dəmə bə ico bımandən və ım mıvzo barəde şımə məlumati vey bıkənən.

 

Əzizə duston Dınyo Səhiyyə Təşkilat (WHO) İ Bıə Milləton Təşkilati məxsus kompaniyaonku qıləyni heste ki dınyo ictimaiyəti səhiyyə barədə rəhbəriyəti roli ifo kardə. Im təşkilat Miladi 1948 minnə sori Aprelə manqi 6 minnə rujədə Jenevədə bə istesmor rəsə və nakonə səhiyyə təşkilati əvəzi ki milləton ictimaiyət təşkiloti jintonədə be, ğəror qətşe.

Dınyoədə səhiyyə onemon, çı dınyo səhiyyə təşkilati baxşonku qıləyni heste. Im onemon ğanun noe və təşkilati aliyə siyasəton təyin kardey, vırə heste. ım onemonədə har kişvər 3 qılə nımoyəndə soybe ki çəvonku i qılə dıvləton tərəfiku bənə həmonə dıvləti nımoyəndə heyəti rəis elan bəbe.

Dınyo Səhiyyə Təşkilati uzv bıə dıvlətonku har qılə, dınyo onemonədə i qılə sədo həxi soybin, ım Təşkilat karde bəzne pandemik noxəşəti barədə karantin noey və səhiyyə lozimə hərəkəton və rəftoron əncom bıdə. həmçınin ım Təşkilat karde bəzne bəbeynəl xalği səthədə pandemik noxəşon peydo kardey metodon və standardon, damon tətbığ karde əmron və  beynəl xalğiyə səthədə çəvon təbliğon barədə ğanunon ğəror bıdə.

Dınyo Səhiyyə Təşkilati istesmori zəmoniku tosə bə ısət, Səhiyyə dınyo onemon ğərorlon bo de pandemik noxəşətion vədə muğabilə kardeyro əcumlə Anfolanza, Sars və Korona virusi vədə ğərolon və metodon noeədə vey muhimm və təsirinə rolış be.

Əlovə bə Dınyo Səhiyyə Onemon, icraiyə heyət həm çı  Dınyo Səhiyyə Təşkilati baxşonku qıləyni heste.

Im heyət həm i qılə sədo həxi soybe. vey zəmonon Pandemik noxəşon barədə, dınyo həmmə kişvəron bə Dınyo Səhiyyə Təşkilati diyə kardən. Boçi ki solimə jimoni icod kardeyro, bəşə həxon karantiyəkə çı Dınyo Səhiyyə Təşkilati məsuliyəton ğalibədəy. Həmonə çok və solimə jimon ki İ Bıə Milləton Təşkilati hədəfonku qıləyni ğeyd bıə.

Səhiyyə beynəl xalğiyə ğanunon icra karde həmmə Dınyo Səhiyyə Təşkilati uzv bıə kişvəronro lozim heste. Həmçınin kişvəron lozime ki bə nəzorətinə zərfiyəton bə inkişof rosniye, Dınyo Səhiyyə Təşkilati ğərolon icraro lozimə tədbiron qətey və ıştə səhiyyə muhimmə muvəffəğiyəton və məlumati de dınyo ictimaiyəti iştirok kardeyro de ım Təşkilati vositə əncom bıdən.

Har çəxtə rə de pandemik noxəşətion muğabilə kardey barədə, həmçınin ım noxəşətionku bə Dınyo Səhiyyə Təşkilati nota doey, həminə Təşkilati uzv bıə kişvəron məsuliyətonku qıləyni heste.

Bə Dınyo Səhiyyə Təşkilati statestikaon əsos, dıvləton i tərəfiku bəpe pandemik noxəşətioon şəroyetədə həmmə şəxson huğuğiku muhafizə kon, iyən tədbiron bənə bə icbor bıə və bepulə analiz və mualicə iyən karantin əncom  bıdən ta bo solimə jimoniro co şəxson ictimaiyəti huğuğ təhdid nıbu. Co tərəfiku dıvləton bo solimə jimoni, co şəxson huğuği muhafizə karde iyən bə pandemik noxəşətion xoto bəlo və mısibəti vəy qəteyro, bəpe Dınyo Səhiyyə Təşkilat və ummum ictimaiyəti ixtiyorədə ım noxəşətionku dırıstə məlumati ğəror bıdən.

Pandemik noxəşətion hadis beyədə dırıst və mınosibə zəmonədə raporton vey əhəmiyyətış heste. Korona noxəşəti barədə Bə Dınyo Səhiyyə Təşkilati funqsiya tənğidon varid beyku qıləyni ım be ki ım Təşkilat korona noxəşəti bino kişvəri təyin kardeyədə vey zəif əməl kardəşe. Həlbətə ım Təşkilat koronavirusi barədə nomınosib və nadırıstə məlumaton,  bə ım noxəşəti mıbtəlo bıə imminnə kişvəron qi və tağsir noəşe. Dınyo Səhiyyə Təşkilat ım kişvəronış Çin Və Amerkə elan kardə.

Bə Dınyo Səhiyyə Təşkilati statestikaon əsos, pandemik noxəşətionku mınosib və dırıstə məlumati raport, bəşəri umumiyə səlomət hissədə qıləy muhimm və təsirinə mexanizm heste.

Səlomət beynəl xalğiyə ğanun, bə dıvləton təkid kardə ta həmmə səlomət və xususi noxəşətionku hadisəoni ki beynəl xalğiyə niqəroni bə hisob omeydən, elan kon və raport bıdən ta peşo Dınyo Səhiyyə Təşkilat ım raporton qəte bəpeşt,  həminə mıvzo barədə bə həmmə kişvəron məlumat və nota bıdə.

Mınosibə məlumati nırosnə, hadisəon vədə əcumlə pandemik noxəşətionədə bo kişvəronro qıləy beynəl xalğiyə məsuliyəti icod kardə, ki karde bəzne huğuği və cəzo hissədə təğib bıbu.

Həminə məsələ rioyət nıkarde bo solimə jimoniro, bəşər həxon əsosi poymol kardey mənodəy, ki bəşəriyəti beynəl xalğə huğuği əsosonku qıləynie.

Çı Dınyo Səhiyyə Təşkilati Avropa baxşi mudir  "Hans Qeloqə" ım barədə etığadış heste: pandemik noxəşətion əcumlə koronaku xarıc bey aliyə metod 3 qılə heste.

 

Tags