May 26, 2022 08:10 Asia/Tehran

İlahi əsma və nomon

Dəvardə bərnomədə votemone ki,Xıdovəndi nomonku har qıləyni çı Xıdovəndi kəmolon nışon doydə. həmçinin bə ın mətləbi işorə kardemone ki,Allah kəlmə və isme ki,qıləy cami və komilə nome ki.İlahi əsma və nomon həmmə qıləyni ıştədə ehtivo kardedə.liza bə həmmə İlahi kəmolaton şomil beydə.İlahi əsma və nomon bənə qıləy do fərz kardey bəbe ki,çəy rişə Allahi nome və bənə Əhəd,Vohid,Ğəyyum iyən co qılə ismon çın do bınəon və bənə Əlim,Muhut iyən coqıləyni çın do xıçəon təşkil doydən.har əsliyə şaxəon qıləyniyədə həm fəriyə şaxəon həm heste.məsələn ehanə Əlimi ism şaxə nəzədə bıqətəmon,çəy fəri şaxəon Həkim,Xəbir və Şəhidi ismone.de ın tərtibi Əlimi ism ki,bənə şaxəon Həkim,Xəbir və Şəhidi ismon çəyku nəşət seydə,bə coqlə şaxəon nisbətədə qıləy barzəti və dıjdə təsirış heste.və de ım tərtibi Ğəyyumi isme ki,çı do bınədə ğərolış qətə,bə Əlimi nisbətədə vey barzə rutbəş heste və ım tərtib idomə pəydu kardedə ta bə həmmə İlahi kəmolaton sərmənşə yəni Allahi cami və komilə nomi bırəso.....

Şəhidi nom bə İlahi əsma və nomonku qıləyniye ki,Nazir və Şoydi mənoədən.ım şərifə nom ki,Xıdovəndi dınyoədə elmi əhotə və iştirokiku hikoyət kardedə,Kərimə-Ğıronədə nonzə kərə omə.məsələn Mucadilə mıborəkə surə 6-ə şərifə ayədə hamyedə:”yəvmə....qıləy ruj ki,Xıdo əvoni həmmə bəyji bəkarde,peşo çəvon əncom doə əməlonku aqah bəkardeyn.ə əməlon ki,Xıdo çəvon həmmə hisobışon aşmardə .qıləy holədə ki,(əvon) əvışon çı viro bekardə və Xıədo bə harçi şoyde”.

Şəhidə Xıdovənd bə kulli hestemoni aləmi nazir və hozzıe.joqo ki,hiç qıləy ko və hiççi zəmin iyən osmoniyə kurədə zərrəku vey noçiz de tosə vey dıjdə cismon çəyku punhon və məxfi mandedəni. Xıdovənde-Mutəal qırd kayinatış  deçəy qırd əczo iyən holəton bə ico mışohidə kardedə.astovəon çəvon mədor iyən orbitədə rəsəd və nəzəku dəvordıneydə və ,həşi şıti roy qalaktikədə ıştə hərkəti məsir və royədə,ovşımi çı zəmini qırdo beyzəvi ya Elliptik royədə hərəkət.avəon ki,çı osmoni kiyono hərəkət kardedən,yəni həmmə hərəkət kardə çiyon mışohidə kardedə və vindedə.

 

 

Tags