Jun 22, 2022 13:38 Asia/Tehran

İlahi əsma və nomon

Xıdovəndi Vəliyy nomi mənonku qıləyni Malike.Malik bə ikəsi votey beydə ki,qıləy çi soyb bıbu və çəyku təsərrıf iyən oko doey həxış bıbu.inson həm zohirədə vey çiyon min cumlə ıştə bədəmi soybe.əmmo çoko ki,zıneydon əv çəy həyğiyə malik ni.bəlkəm əmonəti surətədə bəmə doey bıə və əmə çoko piyemone jəqoə həm çəy təsərrıf iyən istifodə kardey həxımon ni.Kərimə-Ğıroni yolə mıfəssır iyən təfsirəvon Əllomə Təbatəbayi ıştə Əlmizon təfsiriyə kitobədə çın mevzu barədə jıqo nıvışteydə ki, Xıdovənde-Xalığ ki,mıtləğə Vəliyye.har qıləy zəmon ki,irodəko ıştə doə harçi ijən sənibəton bə dumo sıey bəzıne.məsələn Xıdovəndi çəş,quş,vıni iyən sayir çiyonış çəmə ixtiyorədə ğərolış doə.əmə həm çəvon malikimon.əmmo havaxati

Əv bıpyişe əvoni çəməku bə dumo sıey ixtiyorış heste və çəmə həmmə çı Xıdovəndi ğudrəti mığobilədə hiç qıləy ixtiyor iyən ğudrətımon ni.əmə həmmə çəy mılkimon.liza qıləy zəmon ki,votey beydə Vəliyy,Mıtləğə Mlaik iyən həmmə hestemoni aləmi ixtiyor soyb,yəni Ğadirə Xıdo. Bəğərə mıborəkə 257-ə şərifə ayədə Xıdovənde-mutəal hamyedə ki,az çı hakəsi viloyət və yolyəti ğəbul nibəkardem.İnnəllahə.....

 

 

Tags