Jul 04, 2022 13:50 Asia/Tehran

İlahi əsma və nomon

Həmidə Xıdovənd ki,həmmə Cəmol iyən Cəlol sıfəton fəğət bəy məxsuse və fəğət Əv bə həmd iyən sıtoyişi loyığe.əmmo hakəs ıştə dərki əndozə və mığdorədə Xıdovəndi həmd iyən şukri bə vırə rosnyedən.nəyinki,Əv çokonə bə yolyəti iyən əzəməti loyığe.həlbəttə həmonə tovfiğ iyən ovandəti həm çı Xıdovəndi tərəfikuye ki,bəştə bandəon inoyət iyən mərhəmət kardedə ki,həm zohirədə və həmən də zıvonədə və həm botındə iyən həmən ğəlbədə çəy şə`ni ıştə dərk iyən fame əndozədə sıtoyiş iyən həmd kardey beydə.İmom Zeynul-Abidin(ə) Səccodiyyə Səhifə dıvo kitobi iminə səyfədəjıqo hamyedə:”əgər Xıdovənd milləti bəvon doə ziyodə neməton xoto ıştə sıtoyiş iyən həmdi zıneyku oqətəşbe və əvon həm Xıdovəndi sıtoyişi bə vırə rosnəşon nıbe,jıqo qıləy holətədə çı insoni marzonku xaric əbin və bə heyvoniyyəti məğami ərəsin.çoko ki,Furğani mıborəkə surə 44-ə şərifə ayədə bə ın məsələ işorə kardedə və hamyedə ki,əvon bənə heyvoni,bəlkəm bəsə heyvonatisə həm saru roşon vıjniyə”......

Xıdovəndi Həmidi ism da kərə de Ğəni nomi bə ico omə və sayir vıronədə de bənə Əziz,Məcid,Həkim nomon və ikərə həm coyli oko doey bıə.Ğıroni ayəonədə ki,Həmidi ism de Ğəni nomi be ehtiyocəti mənoədə omə,bə bandəon yod dənoey beydə ki,ehanə həmmə insonon nunkuyətiko və kofir bıbon, Xıdovənd Ğəni iyən çəvonku be ehtiyoce və çəvon nunkuyəti həm bə Xıdovəndi hiç qıləy zərəl nibərosne. joqo ki,loğmani mıborəkə surə 12-ə şərifə ayədə hamyedə:”və mən yəşkur...və hakəs şukrko,bəştə ıştən xeyriye və ha kəs ki,kufrko beşək Xıdovənd be ehtiyoc iyən bə tarıfi loyığe”. həmçinin osmonon iyən zəminədə bıə çiyon bəy məxsuse və binobərin Xıdovəndi bəştə bandəon sıtoyişi hiç qıləy ehtiyociş ni. bəlkəm ım insononin ki,dayima bəy ehtiyocişon heste.çoko ki,Fatıri mıborəkə surə 15-ə şərifə ayədə hamyedə:”Ya əyyuhənnasu...ha millət ha! ım şıməniyon ki,bə Xıdovəndi ehtiyociyon heste və (fəğət) Xıdovənd be ehtiyoc iyən bə tarıfi loyığe”.....

Həmidi ism Sirati kəlmə kəno sabit iyən ğoymə roy mənoədəy ki,dınyo jimonədə əyo hərəkət kardə kəson bə axırəti neməton səmt rahnuma kardedə.Xıdovənde-Xalığ İbreymi mıborəkə surə iminə ayədə hamyedə:”Əlif Lam Ra.kitabun ənzəlnahu.....ım qıləy kitobe ki,bətı nozil kardmone ta milləti deçəvon pərvərdıqori izni çı zılmətonku xaricko və  bə Əziz iyən Həmidə Xıdo roy bıə nuri səmt rahnumako”.çoko ki,zıneydon Siratəl-Mustəğim həmonə İslom iyən dini maarifi iyən çəy hukmon komplekse.yəni qıləy fərd ki,İslomi təlimon həmmə ğəbul kardedə və bəy rioyət kardedə,rostə royədəy.əmmo rostə roysə bəpe və barz Həmidi roye.siratəl mustəğimədə çı həxon,hukmon və sayir ğanunon bə miyon omeydə.siratəl həmid və bə tarifi loyığ vində bıə roy qıləy barzə səviyyəy ki,bın səth və səviyyədə çı muminon rəftori jıqoye ki,çəy reçinəti vində kəsi bə vəcd vardedə və sıtoyişi bə ovc iyən pik həddi rosneydə.joqo ki,Xıdovənde-Aləm Həcci mıborəkə surə 24-ə şərifə ayədə hamyedə:”Və hudu ila siratil Həmid....

 

Tags