Sep 27, 2022 12:34 Asia/Tehran

İmom Rıza(ə)-i şəhodət

Imruj çı Səfə manqi oxonə ruje.dı manqe ki,Əhli-beyt(ə) aşığon çı Xıdovəndi ofəyə məxloğaton həmməysə çok iyən yolə qıləyni əzo və matəmədə nıştən.Məhərrəmə manq ki,bino beydə dılon de qıləy  hiçvaxti sard nıbə iyən çı viro benışə dıjdə ğəmi pur beydə.hasor Məhərrəmə manq de İmom Huseyni(ə) ğəmi bino beydə və tosə çı insoniyyət iyən mərdanəgi simvol bıən İmom Huseyni(ə) iyən çə həzrəti yaro-yavəron Aşurə ruji həxədə nolə jeydəmon,rozə handedəmon iyən ıştə çəşon arsi ru kardedəmon.əmmo ım ğəm çı İmom Huseyni(ə) aşığon  dılonədə dayimiye tayinki,əy Ərbəyinədə bə Kərbəlo  bırosno və deştə şəhidə imomi iyən deştə zəmonə imom bıə həzrəte Məhdiye-Movudi(əc) Səfə manqi vistminə ruji ijən sənibəton əhd bıbasto.

 Məhərrəm iyən Səfə manqon bo Əhli-beyt(ə) aşığon qıləy sanqinə manqonin.ə manqon ki,de İmom Huseyni(ə)  şəhodəti bino beydə və de Xıdo-Rəsuli(s) rehləti iyən İmom Həsəni(ə) şəhodəti dəvom pəydu kardedə və  bilaxirin de şiəyon həştminə imom bıə İmom Rıza(ə) şəhodəti bə oxo rəsyedə.Imruj çı Səfə manqi oxonə ruje və şiəyon ıştə həştminə imom bıə İmom Rıza(ə) şəhodəti matəmədə əzodorin. De İmom Rıza(ə) şəhodəti təsliyyət…….

Əliyyibni Mosə-ibn Cəfər(ə) çı şiəyon həştminə imom bıə İmom Rıza(ə) Hicri-Ğəməri 148-ə sori Zilğəədə manqi yonzəminə ruji Mədinə şəhrədə bə dınyo çəşış oj kardə.bəy Əbuıhəsən,Fazil iyən çı Ali Muhəmmədi Alimi nomışon noə.əmmo çə həzrəti həmməysə məşhurə ləğəb Rıza ləğəbe.Xıdovənde-Xalığ ıştən bə ə həzrəti Rıza nomış noə.çıro ki, Xıdovəndi nəzdədə vey pəsəndidəbe iyən bə xoş omeydəbe və hətto deşmınon həm ım məsələ ğəbul kardedəbin.İmom Rıza(ə) dayima de fəğır-fuğəraon bə ico be və bəvon nisbətədə vey mehribon iyən əbaxş be.ə həzrət deştə xıdmətkoron iqlə sufrəsə ənışti iyən  cokəson bəçəy ım rəftori xoto bəy etıroz kardeyədə ə həzrət hamyedəbe:həyğətən çəmə pərvərdıqor təbarəkə və təala iqləyniye,çəmə pı-mo iqləyniye və bəsə iyandeysə bıə barzəti deçəmə əməlon vositəy.İmom Rıza(ə) ziyodə nımoj əhandi və çı rujə iyən təhəccudi əhl be və dayima ıştə nımoji zəmonədə ım dıvo əahndi:”Rəbbi iğfir vərhəm və təcavəz əmma tə`ləm innəkə əntəl ə`əzzul-əcəllil-əkrəm”.

Əliyyibni Mosər-Rıza(ə) ıştə buzurquvarə pı bəpeştə  vist sori dırozi çı islomi umməti imoməti koyış bəştə ehdəş peqətışe və ın mıddət de Əbbosi seqlə Harun,Məhəmməd Əmin iyən Məmuni nomo xəlifəon xilofəti bə zəmon be.Harun-Ərrəşid bə şiəyon ələyh vey saxt iyən ğəddor be.əv çı şiəyon haftminə imom bıə İmom Mosə-ibn Cəfərış(ə) dı kərə bə zindon eğandışe və  nəhoyətədə ə həzrətış bə şəhodəti məğamış rosne.əmmo məmun bə xilofəti rəseyədə,bo Ələviyon ğıyomiku əmonədə mandero bə ğərol ome ki,bəştə sələf iyən əjdodon şıə roy əks,de qıləy ro de şiəyon sulh iyən aştiko və de ın tərtibi çəvon isyoni ehtımoli dəf və bərtərəfko.əv bə ın fik dəşe ki,çı şiəyon həştminə imom bıə İmom Əliyyibni Mosər-Rıza(ə) boştə vəliəhd bıvıjno ta həm ıştə hukuməti təhlukə iyən xətəron dəfko və həmən de qıləy lətifə hiylə vositə ə həzrəti dınyo tələb təğdımko və cilvə bıdo iyən çəy çı milləti palu bıə izzət iyən ehtıromiku bəkamko……….

İmom Rıza(ə) havdə sor ıştə imoməti devronış Mədinə şəhrədə dəvordınışe və ıştə erjinə umri se sorış de Məmun Əbbosi icboriyyəti Xorosanədə dəvordınışe.qıləy zəmon ki,çı məmuni məmuron Mədinədə çı İmom Rıza(ə) palu omin ta ə həzrəti bə Mərv yəni bə ısətnə Xorasani bıbon,İmom(ə) çəvon tələbi ğəbul kardeyku imtinoş karde.əmmo məmuni məmuron isror kardedəbin ki,əv bəpe ım ko əncom bıdo. İmom Rıza(ə) boçəvon tələbi ğəbul kardeyro məcbur bıə zəmonədə bo de Xıdo-Rəsuli(s) ğəbi vido kardeyro bə məçit varid be.ə həzrət çandə kərə çı məçitiku xaric be və ijən əyo oqarde.qıləy holədə ki,de şiddəti ıştə çəşon arsi ru kardedəbe iyən bəmedəbe və bəştə ətrofədə bıə kəson hamyedəbe:az ıştə cəddi kənoyku xaric beydəm və ğurbətədə bəmardem iyən çı haruni kəno dəfn bəbem”…

 

Tags